Search Result of "สมบัติเคมี"

About 23 results
Img
Img

งานวิจัย

พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเคมีฟิสิกส์ของฟลาวและสตาร์ชข้าวจากข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบุญทิวา นิลจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKuakoon Piyachomkan

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:พันธุ์กล้วย ระยะเวลาบ่ม และกรรมวิธีการทำแห้ง : ผลต่อปริมาณ resistant starch อัตราการย่อยด้วยเอนไซม์ และสมบัติเคมีกายภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงสมบัติเคมีของยิปซัมพลอยได้ที่ได้จากกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมี

ผู้เขียน:Imgนุจรินทร์ เลขะพันธ์รัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พรพรรณ พรศิลปทิพย์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ผลของวัสดุปรับปรุงดินบางชนิดต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเคมีดินและการเจริญเติบโตของพืชผักในระบบเกษตรที่สูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ผลของระบบไม่ไถพรวนและวัสดุอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินเค็มปลูกข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของซิลิคอนจากวัสดุเหลือใช้โรงงานอุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและสมบัติเคมีของดินบางประการในการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมบัติของสตาร์ชและแป้งลูกเดือยและผลของโปรตีนคอยซินต่อสมบัติเคมีเชิงฟิสิกส์ของแป้งลูกเดือยเชิงประกอบ

ผู้เขียน:Imgมยูรกาญจน์ เดชกุญชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวผสมระหว่างแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวหอมมะลิและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้ก

ผู้เขียน:Imgปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มความคงตัวและประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์น้ำมันปลาโดยการกักเก็บในไลโพโซม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry), ผลึกศาสตร์ (Crystallography), เคมีของแข็ง (Solid State Chemistry), วัสดุศาสตร์ (Material Science)

Resume

Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ศรีมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:พืชไร่

Resume

12