Search Result of "สมบัติทางเคมีกายภาพ"

About 64 results
Img

งานวิจัย

การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของสารผลึกร่วมทางยา เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีกายภาพของยา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภวัฒน์ สถามันต์

แหล่งทุน:บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของน้ำตาลและอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกะทิ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ปริมาณแอนโทไซยานิน สารต้านอนุมูลอิสระ องค์ประกอบและสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันเทศสีม่วงที่นิยมเพาะปลูกในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนราพร พรหมไกรวร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประจงเวท สาตมาลี

Img

Researcher

นางสาว วรรธินี เกตุคง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมบัติทางเคมีกายภาพของสตาร์ช, โปรตีนอาหาร และสมบัติเชิงหน้าที่, เทคโนโลยีการแช่แข็งอาหาร, เทคโนโลยีการทำแห้งอาหาร

Resume

1234