Search Result of "สมบัติทางเคมี"

About 203 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ผลของน้ำตาลและอุณหภูมิต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของกะทิ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของกระบวนการเตรียมต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งเนื้อในเมล็ดมะขาม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศุภวัฒน์ สถามันต์

แหล่งทุน:บริษัท สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะทางกายภาพของสารผลึกร่วมทางยา เพื่อปรับปรุงสมบัติทางเคมีกายภาพของยา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีนาวรรณ สมผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมนาถ เกิดคง, Imgดร.ชาลินี คงสุด

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...