Search Result of "สมดุลคาร์บอน"

About 40 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของยางพารา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชมภูนุช ฉายาเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, Imgนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, Imgชมภูนุช ฉายาเวช

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง อรนุช นิลเขต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สมดุลคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ควมสัมพันธ์ระหว่างความอุดมสมบูรณ์ของดิน สมดุลคาร์บอนในดิน และความหลากหลายของจุลินทรีย์ดินในระบบนิเวศป่าไม้ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตรลุ่มน้ำแม่กลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, Imgนายเธียร วิทยาวรากุล, อาจารย์, Imgนางสาวสิรินภา ช่วงโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:สมดุลคาร์บอนในระดับเรือนยอดของป่าดิบแล้งสะแกราชและป่าผสมผลัดใบลุ่มน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมดุลคาร์บอนและน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์และวอเตอร์ฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา : ระยะที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมดุลคาร์บอน เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นต์ของสวนยางพารา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ

Img
12