Search Result of "สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์*"

About 11 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการอาสาสมัครในมหกรรมกีฬานานาชาติของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบสมรรถนะหลักของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgมาลี ภูมิภาค

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์*

กรรมการร่วม:Imgดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNilmanee Sriboon

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบของเอเย่นต์นักฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgวรรณชลี โนริยา

ประธานกรรมการ:Imgสมชาย ประเสริฐศิริพันธ์*

กรรมการร่วม:Imgประเสริฐไชย สุขสอาด

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อิษฎี กุฏอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเต้นแอโรบิก, การฝึกโยคะ, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกาย

Resume

Img

Researcher

ดร. สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

นางสาว อำพร ศรียาภัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การกีฬากับการแพทย์, การทดสอบสมรรถภาพทางกาย, การบาดเจ็บจากการกีฬา, การจัดการทางการกีฬา

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์, วิเคราะห์ท่าทางการเคลื่อนไหวของนักกีฬาและบุคคลทั่วไป, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและป้องกันโรค

Resume