Search Result of "สมชาย ถิระวัฒนพิเชฐ"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การบริการโต๊ะจีนและความพึงพอใจของผู้บริโภค (2012)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

คุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจของผู้บริโภค (2009)

หัวหน้าโครงการ:รศ.สุมาลี เทพสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgพัชราภรณ์ เย็นบำรุง, Imgรศ.สุมาลี เทพสุวรรณ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. อารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume