Search Result of "สมชัย บวรกิตติ"

About 10 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การบริโภคเนื้อวัวกับภาวะโลกร้อน (2010)

ผู้แต่ง:Imgสมชัย บวรกิตติ, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กำเนิดเส้นใยหินในปอด (2010)

ผู้แต่ง:Imgสมชัย บวรกิตติ, ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา (Physiology), ชีวเคมี (Biochemistry), พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering), เกษตรศาสตร์ (Agriculture), การพัฒนาวัคซีนป้องกันเลปโตสโปโรซีส (Leptospira Vaccine Development), ไบโออินฟอร์เมติกส์ (Bioinformatics)

Resume

Img
Img

งานวิจัย

เทคนิคพันธุวิศวกรรมตรวจสอบสารกำหนดชีวภาพระบุการสัมผัสใยหิน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนุชจนาถ หีบแก้ว

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume