Search Result of "สมการแนะนำปุ๋ย"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 3: วิกฤตของดินและการเกษตรในโลกที่เปลี่ยนแปลง

หัวเรื่อง:การประเมินดัชนีความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดินเพื่อสร้างสมการแนะนําปุ๋ยไนโตรเจนสําหรับสบู่ดำ

Img

งานวิจัย

การจัดการธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสำหรับสบู่ดำ พื้นที่ 9-10 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอุษา อุตสาหกุล, Imgนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย, Imgนายบรรพิชญ์ สัมฤทธิ์ , Imgนายอภิชาติ บุญเกษม

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนาคต

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)