Search Result of "สมการทำนาย"

About 11 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น (2011)

ผลงาน:การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)

นักวิจัย: Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgเจนจิรา หอมมะลิ

Doner:กรรมการดำเนินการจัดการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)

Img

ที่มา:กรรมการดำเนินการจัดการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การสร้างสมการทำนายปริมาณสารเบต้าแคโรทีนในฟักทองด้วยเทคนิคสเปคโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้ (NIRs)

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 36 (วทท. 36)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบวิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับสร้างสมการทำนายปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดโดยใช้เนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมการทำนายความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด โดยวิธีการวิ่ง/เดิน 1,000 เมตร ของเด็กนักเรียนอายุ 10-12 ปี อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgรุ่งนภา นัยยุติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอัมพร รัตนภักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume