Search Result of "สภาวะโลกร้อน"

About 92 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การกักเก็บคาร์บอนของป่าไม้กับสภาวะโลกร้อน (2007)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sapit Diloksumpun, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการจัดการของเสียและพลังงานทางเลือกในสภาวะโลกร้อน: โอกาสและความท้าทาย

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารอินทรีย์ระเหยจากอากาศภายในสำนักงาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของสารควบคุมเชื้อราและเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกิ่งและผลเน่าของแก้วมังกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลและผลผลิตของข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus spp.ในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าขององุ่นที่เกิดจากเชื้อรา Greeneria uvicola

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma hazianum ในการลดปริมาณเชื้อราบนเมล็ดข้าวที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ซึ่งแสดงอาการโรคเมล็ดด่าง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาเกษตรกร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianum สองสายพันธุ์ ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและสุขภาพของเมล็ดข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดการเกิดโรคกล้าเน่ายุบของกล้าข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน:ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสภาวะโลกร้อน:ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การกำจัดโลหะหนักในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้ซีโอไลต์อัดเม็ดจากเถ้าชานอ้อย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักชาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 The 10th National Plant Protection Conference " การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน"

หัวเรื่อง:การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราแบบผงแห้งในเชิงพาณิชย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10 การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:การจัดการแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 10: การอารักขาพืชไทยในสภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:เชื้อรา Peronosclerospora sorghi ที่ต้านทานสารเคมีชักนำให้เกิดโรคราน้ำค้างที่รุนแรงในข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของต้นอ่อนข้าวสาลีที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทยภายใต้สภาวะโลกร้อน

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme

12345