Search Result of "สภาวะแล้ง"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะแล้งในอ้อยโดยวิธี cDNA-AFLP

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของความเครียดจากสภาวะแล้งต่อปริมาณแอนโธไซยานินในหม่อนเบื้องต้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุศาสตร์ของมะเขือ(Solanum melongena)เพื่อพัฒนาพันธุ์การค้าและทนทานต่อสภาวะแล้งและดินเค็ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การโคลนนิ่งและหาลำดับเบสของยีนที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้ง และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างทางกายวิภาคกับการทนทานต่อสภาพแล้งในข้าวโพด

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. วรรณรัตน์ ผลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Celllar and Molecular Biology, Expression Analysis

Resume

Img

Researcher

ดร. อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein Biochemistry, Molecular Biology , Mulberry and Silkworm, Lipid Biochemistry

Resume