Search Result of "สภาพเศรษฐกิจสังคม"

About 23 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริฉัตร เต็งสุวรรณ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ ปั้นพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของนักท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:ImgChorprae TINNAPHAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายประคอง อินทรจันทร์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของโครงการเขื่อนปากมูลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพเศรษฐกิจสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้เขียน:Imgนุชรี มงคลเจริญมิตร

ประธานกรรมการ:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มูลนิธิฟอร์ด

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเขตและรอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพเศรษฐกิจสังคมและลักษณะการพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนในโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติแควระบม-สียัด(1) จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgสุนันต์ อรุณนพรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประสงค์ สงวนธรรม

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:มูลนิธิฟอร์ด

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในเขตและรอบเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ จังหวัดเชียงราย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และแนวคิดในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgนายณรงค์ ศรีสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The Northeast region is the biggest and the poorest region of the country. The most backwardness of this region is due to poor socioeconomic conditions, traditional belief and culture, and land tenure of the population. Alternatives for development of this region, especially, in the direction of “Green Isan” should follow social science technique of rural development. Farm soil should be treated with manure and compost more than using chemical fertilizer. Water resources should be developed from the existing natural water resources in the region. Labour used in all development programs should be kept for “Isan man” only. Farm capital should be promoted from formal money institutions instead of private money lenders. Quality of rural education should be improved to the extent that pupils could learn how to grow crops and trees in their villages. School teachers in all primary schools should be good behavioral model for pupils. Rural health development program including eating food habit and drinking water of the villagers should be effectively improved. Rural industry should also be developed from the village cottage industry in order that out-migration of the rural population in this region would be decreased annually. These alternatives may be planned and launched together in the upper, middle, and lower Isan areas, with most benefits of the development programs really fall into the hands of the poor people of the region.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 008, Issue 2, Jul 87 - Dec 87, Page 132 - 142 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพเศรษฐกิจสังคมและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบริเวณพื้นที่แนวกันชน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน (รอยต่อ 5 จังหวัด) จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgสุเทพ บุญประคอง

ประธานกรรมการ:Imgโกมล แพรกทอง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgPairote Patharanakul

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสภาพเศรษฐกิจสังคมจากการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน:Imgกมลฆรภร เย็นฑูร

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดินราษฎรโดยรอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฒกูฎ จังหวัดจันทบุรี

ผู้เขียน:Imgสกุณา ปิยะวาทิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรชัย รัตนเสริมพงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม ของประชาชนที่เคยย้ายถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่น ในจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgสุจารี จันทรสุข

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการศึกษา "สภาพเศรษฐกิจ สังคมและผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อครัวเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (ชลบุรี)"

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเติมศักดิ์ สุขวิบูลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมบัติ เกษมล้นนภา, อาจารย์, Imgนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ที่ดินของเกษตรกรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgมนต์ชัย สมบูรณ์พงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภิณ ทองปาน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพเศรษฐกิจสังคมหลังการขายที่ดินของเกษตรกรบ้านไทยสามัคคี และบ้านไทยพัฒนา อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:ImgNichapa CHAYPAN

ประธานกรรมการ:Imgจวงจันทร์ ดวงพัตรา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12