Search Result of "สภาพอากาศ"

About 77 results
Img

งานวิจัย

การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและปริมาณความต้องการน้ำในการเพาะปลูกโดยอาศัยแบบจำลอง DNDC และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อระยะแรกคลอดภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพีรยุทธ นิลชื่น

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

ความอ่อนไหวของระบบอาหารต่อภูมิอากาศและสภาพอากาศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Molly Brown

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, ImgBill Easterling, ImgHui Jiang, ImgIsabel Walls, ImgJohn Ingram, ImgMolly Brown, ImgShannon Mesenhowski, ImgTawny Mata

แหล่งทุน:The National Center for Atmospheric Research and the US Department of Agriculture ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

งานวิจัย

วิธีปรับตั้งสภาพอากาศภายในโรงเรือนให้ตรงตามความต้องการของพืช (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางดวงสมร บ้วนกียาพันธุ์, Imgนางสาวพรรณี ชื่นนคร, Imgนายพรชัย ไพบูลย์, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
1234