Search Result of "สภาพอากาศ"

About 98 results
Img

งานวิจัย

การค้นหาเชื้อพันธุกรรมถั่วเขียวที่ทนทานต่อสภาพอากาศร้อน และการถ่ายทอดลักษณะของความทนทาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การลดผลกระทบจากสภาพอากาศและการจัดสวนมะพร้าวน้ำหอมให้มีผลผลิตสม่ำเสมอตลอดทั้งปี (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img

งานวิจัย

การศึกษามวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารพืชหลัก และปัจจัยสภาพอากาศที่มีผลต่อกลไกการเปิดปากใบของข้าว มันสำปะหลัง และสับปะรด (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวและปริมาณความต้องการน้ำในการเพาะปลูกโดยอาศัยแบบจำลอง DNDC และเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของสมบัติดินและสภาพอากาศต่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่ CH 154 (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของแม่โคเนื้อระยะแรกคลอดภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพีรยุทธ นิลชื่น

แหล่งทุน:บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
12345