Search Result of "สภาพดัดแปลงบรรยากาศ"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองภายใต้สภาพดัดแปลงบรรยากาศ

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองภายใต้สภาพดัดแปลงบรรยากาศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาและคุณภาพของข่าอ่อนพร้อมบริโภคด้วยสารเคมีร่วมกับสภาพดัดแปลงบรรยากาศ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิเก็บรักษาและสภาพดัดแปลงบรรยากาศต่อคุณภาพของเห็ดฟาง

ผู้เขียน:Imgพรรณี ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

กรรมการวิชาเอก:Imgประภาพร ตั้งกิจโชติ*, Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้สภาพดัดแปลงบรรยากาศและน้ำร้อนเพื่อยับยั้งการเกิดอาการ telescoping การเกิดสีน้ำตาล รักษาคุณภาพ และยืดอายุการเก็บรักษาตะไคร้แปรรูปพร้อมบริโภค

Img

การประชุมวิชาการ

Synergetic effect of MA and 1-MCP on storage life of banana

ผู้แต่ง:ImgDr.Saichol Ketsa, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดซับความชื้นร่วมกับการบรรจุเห็ดฟางในสภาพดัดแปลงบรรยากาศเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการคงอยู่ของสารต้านอนุมูลอิสระ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เทคโนโลยีการบรรจุหน่อไม้ฝรั่งและการใช้ Analytical Hierarchy Process (AHP) เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีก

ผู้เขียน:Imgเบญจวรรณ กิ่งแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจันทร์จรัส ศรีศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. อภิตา บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน, เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นาย พิษณุ บุญศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:คอมพิวเตอร์

Resume

Img

Researcher

นางสาว ยุพิน อ่อนศิริ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สมนึก ทองบ่อ

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาหลังการเก้บเกี่ยว

Resume

12