Search Result of "สพ.ญ.นวลวรรณ รุจิเรขาสุวรรณ"

About 5 results
Img
Img

Researcher

นาย สุรพงษ์ อาทิตย์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:hematology

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภรณ์ อ่วมอ่าม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:รังสีวิทยา ทางสัตวแพทย์ , ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมในสัตว์เลี้ยง (Companion Animal Surgery), ยาสลบในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทดลอง (Anesthesia in companion and laboratory animals), หลอดเลือดหัวใจขนาดย่อย (Microcirculation)

Resume