Search Result of "สนามไฟฟ้า"

About 28 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาการปลดปล่อยอิเล็กตรอนภายใต้สนามไฟฟ้าแรงสูงของอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และโคโรนาพลาสมา (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการจัดเรียงตัวของอนุภาคนาโนภายใต้สนามไฟฟ้าแบบหมุน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของความถี่และความแรงของสนามไฟฟ้าแบบปานกลางต่อการตายของ Escherichia coli O157:H7 ในน้ำส้ม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว พรย่า คำประเทือง

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวสีด้วยสนามไฟฟ้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติยา กมลพัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การป้องกันการระเบิดของขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดินขนาด 115 kV โดยการลดความเครียดสนามไฟฟ้าภายในขั้วต่อสายเคเบิลใต้ดิน

ผู้เขียน:Imgศุภกร มงคลลักษณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูเกียรติ การะเกตุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเตรียมฟิล์มแคดเมียมเทลูไลด์โดยวิธีไมโครเวฟสปัตเตอริงภายใต้สนามไฟฟ้าความถี่ตำ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัย จาก รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระดับดีมาก (2018)

ผลงาน:เซนเซอร์ทางแสงที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างกราฟินซิลิกอนไดโอดและนาโนทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบสุญญากาศ

นักวิจัย: Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติและอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

12