Search Result of "สนามบิน"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนารถฉีดน้ำความดันสูงเพื่อล้างคราบยางบนผิวทางวิ่งของสนามบินเฟสที่ 1 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พนัสอินโนเวชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

ผู้เขียน:Imgภัทราพร มัจฉาฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgวีระเกษตร สวนผกา

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกแบบทางวิ่งสนามบินภายในประเทศ: กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษาโครงการสนามบินหนองงูเห่า

ผู้เขียน:Imgธีรภรณ์ หยาดผกา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดทำกำหนดการใช้เครื่องจักรกลในโครงการปรับปรุงสนามบินของกองทัพบกไทย

ผู้เขียน:Imgสินสุข ศศะนาวิน

ประธานกรรมการ:Imgพรเลิศ สายเกษม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมที่สนามบินอู่ตะเภา

ผู้เขียน:ImgPimwadee EOMTHURAPOTE

ประธานกรรมการ:Imgสุวัฒน์ วาณีสุบุตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดาราวรรณ วิรุฬหผล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:คุณสมบัติดินที่มีผลต่อการก่อสร้างเสาเข็มดิน-ซีเมนต์ ในโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มก.

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมคำนวณเส้นทางการเทียบท่าแบบอัตโนมัติของสะพานเทียบผู้โดยสารสำหรับลานจอดอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ

12