Search Result of "สนามบิน"

About 37 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนารถฉีดน้ำความดันสูงเพื่อล้างคราบยางบนผิวทางวิ่งของสนามบินเฟสที่ 1 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท พนัสอินโนเวชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

ผู้เขียน:Imgภัทราพร มัจฉาฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgวีระเกษตร สวนผกา

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

หัวเรื่อง:แบบจำลองคุณภาพการวิ่งบนทางแอสฟัสต์ของสนามบินโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Img

ที่มา:วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษาการออกแบบทางวิ่งสนามบินภายในประเทศ: กรณีศึกษาจังหวัดนครสวรรค์

Img

Researcher

นางสาว ชนม์ชนก ชิตประเสริฐ, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจการบิน, การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะที่ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานในสนามบิน

ผู้เขียน:Imgเกตุชรินทร์ หาป้อง

ประธานกรรมการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ภาณุมาศ อรุณเดชาวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Product Development, Cost Engineering, Gas Turbine Engine, Mechanical Engineer

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานสำหรับชิ้นส่วนสำเร็จรูปในโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารและท่าเทียบเครื่องบิน สนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้เขียน:Imgเพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์

ประธานกรรมการ:ImgSutharin Sthapitanonda

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgVithaya Suharitdamrong, Imgดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกรณีศึกษาโครงการสนามบินหนองงูเห่า

ผู้เขียน:Imgธีรภรณ์ หยาดผกา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12