Search Result of "สนับสนุน"

About 6488 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 (ได้รับงบสนับสนุนงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 15,000) และงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 2551 เสนอเมื่อวันที่ 26/5/2551 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของผลและผลการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Img
Img

ที่มา:การสัมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (ได้รับงบสนับสนุนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2551 เสนอวันที่ 26/5/51 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา (ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการสกัดดีเอ็นเอจากโกลคิเดียของหอยกาบน้ำจืด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ศักยภาพทางอัลลิโลพาธีของหญ้าโขย่งในการควบคุมวัชพืช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การค้นหาอิพิโทป์ร่วมบนยีนที่ควบคุมการสร้างโปรตีนที่มีส่วน Leucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปราต่างซีโรวาร์ ในกลุ่ม L. interrogans และ L. noguchii

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช โชติช่วง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:กระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุน คปก.พื้นฐาน-อุตสาหกรรม/ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การตรวจหาและสร้าง Epitopes ร่วมบนยีนที่สร้างโปรตีนที่มีส่วนLeucine-Rich Repeat ของเชื้อเลปโตสไปร์ต่างซีโรวาร์โดยการช่วยของโปรอกรมซอฟต์แวร์ทางไบโออินฟอร์เมติกส์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางนุช โชติช่วง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษากระบวนการอบแห้งและกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่ออนุรักษ์และเพิ่มปริมาณสารอะกลัยโคน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การศึกษาประชากรของวงศ์หอยจอบในพื้นที่เกาะในอ่าวไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:บทบาทของกลุ่มธุรกิจไทยในการกำหนดนโยบายความสัมพันธ์ไทย-พม่า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:ระบบการจัดการข้อมูลอนุกรมวิธานและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบหอยกาบน้ำจืดวงศ์ Amblemidae ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(ฝ่ายอุตสาหกรรม)

หัวเรื่อง:การคัดเลือกชนิดและอัตราส่วนของสาหร่ายที่เหมาะสมต่อกระบวนการย่อยอาหารของหอยมุกน้ำจืดHyriopsis bialatus Simpson, 1900 โดยวิธี in vitro algal digestibility

Img

ที่มา:สำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:Mapping genes conferring resistance to anthracnose and development of markers for selection of anthraconse resistance

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:(ลบทิ้ง)การศึกษาชนิดชีววิทยาและการแพร่กระจายของไรสี่ขาในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สมบัติของเหล็กออกไซด์ในดินที่ดอนภายใต้สภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนและมรสุมเขตร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

Img

ที่มา:สำนักงานกอทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณกรดไฮยาลูโรนิกจากหงอนไก่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

12345678910...