Search Result of "สนับสนุน"

About 6378 results
Img
Img

ที่มา:การสัมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (ได้รับงบสนับสนุนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2551 เสนอวันที่ 26/5/51 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 (ได้รับงบสนับสนุนงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 15,000) และงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 2551 เสนอเมื่อวันที่ 26/5/2551 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของผลและผลการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ผลของการใช้โพรไพลีนไกลคอลต่อการสร้างกลูโคสในตับโคนมในระยะคลอด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การใช้น้ำทิ้งจากนากุ้งเพื่อการเลี้ยงสาหร่ายวุ้นและการสกัดวุ้นในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางกาญจนภาชน์ ลิ่วมโนมนต์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การนำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการเลี้ยงโคนมไปประยุกต์ใช้ในตางบริบท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจประเมินการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงสร้างซุปปร้าโมเลกุลของสารที่พัฒนาจากเบนซอกซาซีนไดเมอร์: จากการออกแบบโมเลกุลสู่สมบัติการตอบสนองของโมเลกุลด้วยช่องว่างระดับนาโน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ฟองน้ำเส้นใยธรรมชาติจากฟางข้าวเพื่อใช้เป็นตัวดูดซึมในอุตสาหกรรม (ทุนประเภท IRPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การผลิตวัสดุรองชายน้ำของพื้นปูกระบะรถโดยใช้เศษพลาสติกพอลิพรอพิลีนและสารเสริมแรง(ทุนประเภท IRPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพิมพ์สีบนพลาสติก การปรับปรุงการเกาะยึดของสีบนถ้วยพลาสติกพอลิสไตรีน(ทุนประเภท IRPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาสูตรพอลิเมอร์ผสมเพื่อใช้ทดแทนเทอร์โมพลาสติกโอเลฟิสน์ (ทุนประเภท IRPUS)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งยีนต้านทานโรคแอนแทรคโนส (Colletotrichum capsici) และการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายเพื่อใช้คัดเลือกลักษณะต้านทานโรคในพริก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:สารเคลือบหลังคาที่สามารถสะท้อนความร้อนและต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต (ทุนประเภท ฝ่าย 5 )

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องย่อยยาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเกิดพื้นผิวว่องไวบนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กสำหรับการสังเคราะห์เชื้อเพลิง การวิเคราะห์โดยใช้เตาปฏิกรณ์แทป (ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวกลางในการกรองจากไดอะทอไมต์สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากการชุบโลหะ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การคัดเลือกวัสดุที่มีฟาร์อินฟราเรดเพื่อการประยุกต์ใช้กับเตาอบ อุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...