Search Result of "สถิติธุรกิจ"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคการสฺอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้เทคนิค 7ส เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับ นิสิตที่เรียนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นาง นิดา ชาญบรรยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติวิเคราะห์, สถิติการวางแผนการทดลอง , สถิติทางด้านสังคมศาสตร์, สถิติธุรกิจ

Resume

Img

ที่มา:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคการสฺอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้เทคนิค 7ส เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับ นิสิตที่เรียนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ปรียานุช อภิบุณโยภาส, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดทำแผนธุรกิจ, การวิเคราะห์เชิงปริมาณ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ, สถิติธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาง กิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , สถิติธุรกิจ , วิจัยธุรกิจ , การวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นางสาว นวลลักษณ์ แสงเพิ่ม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการ, สถิติธุรกิจ, การประเมินโครงการ

Resume