Search Result of "สถาปัตยกรรมสีเขียว"

About 4 results
Img

Researcher

นาย สภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลางในเขตชานเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยนุช เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sustainable Construction, Organization Management, Sufficiency Econmy

Resume