Search Result of "สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น"

About 46 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ภูมิปัญญาและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์, Imgนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. วันดี พินิจวรสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถาปัตยกรรม(พื้นถิ่น) และสิ่งแวดล้อม , Aesthetics in Architecture, Cultural sustainability in architecture

Resume

Img

Researcher

นาย จตุพล อังศุเวช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

งานวิจัย

การปลูกต้นไม้ของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สาธารณะชุมชน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนันทชัย ไตรรัตน์วงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว สุธิดา สัตยากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Built environment and human health, Sustainable built environment, Asian and Southeast Asian architectural study

Resume

Img

Researcher

นางสาว เพกา เสนาะเมือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Urban Design, Place Making, Place, Urban Quality, Quality of Public Space

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123