Search Result of "สถาปัตยกรรม"

About 1296 results
Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:คุณค่าและ ความหมายทางวัฒนธรรมของบ้านไทยพื้นถิ่น

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่7

หัวเรื่อง:"แย้งย้อน สู่ งูกินหาง" ไดอะแกรมพลวัตแนวคิดเชิงองก์รวม ของ องค์/กาลเทศะ/ปฏิบัติการ

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 8

หัวเรื่อง:สืบค้นไท-ลาวภูคัง/ครัง/ครั่งอีกครั้ง: ตำแหน่งแห่งที่,ประวัติศาสตร์และกระบวนวิธีวิทยา

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:บ้านพื้นถิ่นลาวเวียง...ที่บ้านเลือก

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 10 (กันยายน2556-สิงหาคม2557) การเขียน "ประวัติศาสตร์"สถาปัตยกรรม ความจริงในอดีตหรืออดีตที่ถูกทำให้จริง

หัวเรื่อง:"เสาต้นแรก": บทเปรียบเทียบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง-จักรวาลวิทยา ระหว่าง ไท-กะเหรี่ยง

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:ขอบเขตเรือนพื้นถิ่นในชุมชนน่าอยู่: กรณีศึกษาหมู่บ้านลาวครั่ง

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย

Img

ที่มา:วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์)

หัวเรื่อง:โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย

Img

ที่มา:หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงถ่ายสัมภาระทางวัฒนธรรมของชาวพวน : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้ำภาคกลางของไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมครั้งที่ 1 เนื่องในการประชุมใหญ่สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:สถาปัตยกรรมสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนยุคใหม่

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง

หัวเรื่อง:บูรณาการความสัมพันธ์ระหว่างโครงข่ายที่ว่างเชิงปฏิสัมพันธ์กับความยั่งยืนของสถานที่

Img

ที่มา:หน้าจั่ว-สถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม

หัวเรื่อง:ความต้องการของผู้มีรายได้ปานกลางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีต่อคุณลักษณะบ้านเดี่ยว

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อเสนอแนะแนวทางการร่างหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgดร.อาทิตย์ ลิมปิยากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๑ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์และออกแบบแรงจับยึดในดุมวงล้อพัดลมกรงกระรอก

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสานใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ในการวางผังภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์และจัดการพื้นที่ธรรมชาติในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้หลักการนิเวศภูมิทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ ในพื้นที่ธรรมชาติของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...