Search Result of "สถาบันพระปกเกล้า"

About 37 results
Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการวิจัยหลักสูตรความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับสถาบันพระปกเกล้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยประเมินผลหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (รุ่นที่ 6)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 7

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้านนโยบายสาธารณะโดยสันติวิธี รุ่นที่ 7

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ยรุ่นที่ 4 สถาบันพระปกเกล้า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพระปกเกล้า

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสิริกร กาญจนสุนทร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 10 ปี 2551 เรื่อง การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน-กรณีศึกษาในประเทศไทย

Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง (2012)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ฐิติพร พันธเสน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.โชติมา แก้วกอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กนกรัตน์ ยศไกร, Imgดร.ฐิติพร พันธเสน

แหล่งทุน:สถาบันพระปกเกล้า

Img
12