Search Result of "สถานีไฟฟ้า"

About 35 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินสภาพกับดักเสิร์จในสถานีไฟฟ้าย่อย 115 กิโลโวลท์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา คล้ายเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอรอุไร หนูหอม

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความดันเนื่องจากอาร์กภายในของตู้สถานีไฟฟ้าขนาดย่อมชนิดใช้งานภายนอกอาคาร

ผู้เขียน:Imgนพดา ธีรอัจฉริยกุล

ประธานกรรมการ:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังในสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยวิธีการให้คะแนนตามน้ำหนัก

ผู้เขียน:Imgกิตติ์ธนัตถ์ แตงก่อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบระบบต่อลงดินสำหรับสถานีไฟฟ้าใช้สวิตช์เกียร์ฉนวนก๊าซติดตั้งในอาคารที่มีพื้นที่จำกัด

ผู้เขียน:Imgสิริธร พลับเล็ก

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การไฟฟ้านครหลวง

หัวเรื่อง:โครงการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับชุมชนบริเวณสถานีไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ปี 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างสถานีรถไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลท์ของบริษัท ตัวอย่าง จำกัด ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี

ผู้เขียน:Imgตตินาฏ การศักดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิษณุวัฒน์ ทวีวัฒน์

กรรมการร่วม:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผลกระทบของสนามแม่เหล็กที่มีต่อผู้ปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgTreeratana INGPRASERT

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgKitti Petchsanthad

กรรมการวิชารอง:ImgAnucha Borwornthammarat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงสำหรับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าแรงสูง

ผู้เขียน:Imgนที เกิดศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgWitoon Simachokedee

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการป้องกันอัคคีภัยในสถานีไฟฟ้าย่อยของเหมืองแม่เมาะ

ผู้เขียน:Imgชาตรี กลิ่นอุบล

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าสูญเสียจากการจัดซื้อที่ดินก่อสร้างสถานีไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้เขียน:Imgณรัตพงษ์ สุกรีฑา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12