Search Result of "สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร"

About 166 results
Img

งานวิจัย

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปาล์มและในแปลงไม้ผลสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงจากทะเลปาล์มน้ำมันและตอซังข้าวโพด (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงจากทะลายปาล์มน้ำมันและตอซังข้าวโพด (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img

ที่มา:โครงการ Business unit

หัวเรื่อง:การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีมีมาตรฐาน เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img

ที่มา:นายนพวงค์ ศิริบุญนภา

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาวิชาการ การผลิตต้นพันธุ์ยางพาราคุณภาพดี เพื่อเผยแพร่ให้กับเกษตรกรของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนางสาวระวิวรรณ โชติพันธ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789