Search Result of "สถานภาพสิ่งแวดล้อม"

About 38 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสถานภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำแผนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกองค์การเภสัชกรรม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์, Imgนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์, Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, อาจารย์, Imgดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, Imgดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, Imgนางสาวขนิษฐา จันทัย, Imgนางสาวสมกมล อ่อนไสว

แหล่งทุน:องค์การเภสัชกรรม

Img
Img
Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติและสถานภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำรินแห้วยส้มป่อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันด้านคุณภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, Imgดร.ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพทรัพยากรและสถานภาพสิ่งแวดล้อมของการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณลุ่มน้ำห้วยกระบอก ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgวนิดา เผ่าพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กาญจน์เขจร ชูชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มานุษยวิทยาชีวภาพ , โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ , มานุษยวิทยาวัฒนธรรม , มานุษยวิทยาภาษาศาสตร์

Resume

Img
Img
Img
Img
12