Search Result of "สถานพยาบาล"

About 30 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาตรีต่อการให้บริการของสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.srirath gohwong, Assistant Professor, Imgนางสาวสุชานันท์ อารีกุล, Imgนางสาวกุลนารี ฟูเกียรติ, Imgนางสาวภาวี ศิลปลีลา, Imgนางสาวสุพินญา เจริญจักพัฒนา, Imgนางสาวพรสวรรค์ ดำเนินผล , Imgนางสาวชนม์นิภา สันตะนาโท , Imgนายวันเฉลิม ทองไทย, Imgนางสาวจิดาภา พุ่มโกสุม, Imgนางสาวปวีณ์ศญดา เดชาพัทธ์ธนบูรณ์, Imgนางสาวอุฬารรัตน์ สายสงวน, Imgนางสาวจันทร์พร วุฒิวรารักษ์, Imgนางสาวพรรษมน พรสิทธิ์มหาสิริ , Img นางสาวพรธิภา วงศ์ศักดา, Imgนางสาวศลิษา ตระกูลภูชัย , Imgนางสาวสิรินทรา ยูประพัฒน์, Imgนางสาววัชราพรอิศรางกูร ณ อยุธยา,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:โครงการสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ กรณีศึกษา: สถานพยาบาล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยภาพโปสเตอร์แผ่นพับและนิตยสารด้านสุขภาพในสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgจตุรวิทย์ พิมพ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานพยาบาลของประชากรในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgเริงณรงค์ เจริญอ้น

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชารอง:Imgตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ วิชาภาษาไทยซึ่งปรากฏในหนังสือพิมพ์รายวัน

ผู้เขียน:Imgธัชนันท์ ศตสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายเสาวรส บุญมุสิก

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ วิชาภาษาไทย ซึ่งปรากฏในรายการโทรทัศน์ เพื่อการสอนภาษาไทย

ผู้เขียน:Imgสุกิจ จันทบาล

ประธานกรรมการ:Imgนายเสาวรส บุญมุสิก

กรรมการวิชารอง:Imgนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงอพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการของสถานพยาบาลสัตว์ในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค, รองศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

กรรมการวิชาเอก:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของพนักงานต่อบริการตรวจรักษาจากสถานพยาบาล ปตท. สำนักงานใหญ่

ผู้เขียน:Imgนิพร บุญเสนันท์

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการในสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgมุกมณี โพธิ์รัง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางหฤยา อารีวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้รับบริการสถานพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgบังอร ปรัชญกุล

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศของสถานพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากแบบรายงาน 0110-5

ผู้เขียน:Imgกรองกาญจน์ บุญใจใหญ่

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายพรเทพ พัฒธนานุรักษ์, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ประสานงานคุณภาพในสถานพยาบาลของกรมการแพทย์

ผู้เขียน:Imgอำไพพร อุ่นสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานพยาบาลของผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมในเขตกรุงเทพหมานคร

ผู้เขียน:Imgวนิดา เตชุวิจิตรไพศาล

ประธานกรรมการ:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เพลงกับบทกรอง เป็นสื่อการสอน โรงเรียนวันครู 2500 จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้เขียน:Imgดุสิต หังเสวก

ประธานกรรมการ:Imgนายเสาวรส บุญมุสิก

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทการบริหารของผู้บริหารสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้เขียน:Imgวรพรรณ ศรีสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้แถบ บันทึกเสียงและแถบวีดิทัศน์เป็นสื่อการสอน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgพัชรา อภิชาตมานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายเสาวรส บุญมุสิก

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวสุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชนิดา ชีพเป็นสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สุธิดา สัตยากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Built environment and human health, Sustainable built environment, Asian and Southeast Asian architectural study

Resume

12