Search Result of "สถานการณ์ความเสี่ยง"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันคลังสมองของชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยสถานการณ์ความเสี่ยงของอาหารพร้อมบริโภคยอดนิยมกรณีกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img
Img
Img

Researcher

นาย ทนิฐ หงษ์ดุสิต

ที่ทำงาน:ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา, การวิเคราะห์ความเสี่ยง, ฐานข้อมูล, Method Development Chemistry and Microbiology, Risk assessment Database Development

Resume

Img

Researcher

ดร. นุจารี ประสิทธิ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์

Resume

Img

งานวิจัย

สถานการณ์การปนเปื้อนสารพิษเชื้อราในอาหารกุ้งและวัตถุดิบ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อของกุ้งขาว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤตยา เพชรผึ้ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Microbiology, Food Sanitation , Food Safety

Resume