Search Result of "สตาร์ช"

About 345 results
Img

งานวิจัย

ผลของการดัดแปรสตาร์ชทางเคมีต่อสมบัติของสตาร์ชจากกล้วยดิบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Resistant starch : สตาร์ชเพื่อสุขภาพ (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nednapis Vatanasuchart,

วารสาร:

Img

ที่มา:บริษัท สยามมอดิฟายสตาร์ช จำกัด

หัวเรื่อง:การกำจัดไนเตรทจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมโดยกระบวนการแอนอกซิกไดเจสเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มงคล ดำรงค์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Resistant starch หรือสตาร์ชพลังงานต่ำจากแป้งมันสำปะหลังที่ผลิตโดยวิธีการใช้เอนไซม์ร่วมกับการอบแห้งแบบพ่นฝอย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
12345678910...