Search Result of "สตรีรัตน์ เรืองฤทธิวงศ์"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสมมติฐานที่ให้สัมประสิทธิ์การแพร่ของก๊าซเท่ากันทุกโซนในปฏิกรณ์แทปสามโซนต่อความแม่นยำของค่าคงที่อัตราเร็วของปฏิกิริยาที่หาได้

ผู้เขียน:Imgสตรีรัตน์ เรืองฤทธิวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, Imgนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อำพร เสน่ห์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร. รุ้งนภา ทองพูล, Imgผศ. ตะวัน สุกน้อย, Imgผศ. ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย, Imgผศ. อภินภัส รุจิวัตร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume