Search Result of "สตรอเบอรี่"

About 163 results
Img

การประชุมวิชาการ

บทบาทแคลเซียมต่อผลผลิตสตรอเบอรี่ (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

บทบาทซิลิกอนต่อผลผลิตสตรอเบอรี่ (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

บทบาทซิลิกอนและแคลเซียมต่อการผลิตสตรอเบอรี่ (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของการใช้น้ำส้มไม้ต่อการเจริญเติบโตของสตรอเบอรี่ (2005)

ผู้แต่ง:ImgMs.Benjarach Thongyeun,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์สตรอเบอรี่ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับการค้าในเชิงอุตสาหกรรม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบการให้ผลผลิตและต้นไหลของสตรอเบอรี่ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้แคลเซียมและซิลิก้าในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่ (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789