Search Result of "สงครามโลกครั้งที่สอง"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

ชุมชนความทรงจำ: การเมืองเรื่องความทรงจำสงครามโลกครั้งที่สองในวัฒนธรรมสกรีนของไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:เสียงสะท้อนเหนือหลุมฝังศพ: สงครามโลกครั้งที่สองในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

Img
Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume