Search Result of "สงครามโลก"

About 12 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุมชนความทรงจำ: การเมืองเรื่องความทรงจำสงครามโลกครั้งที่สองในวัฒนธรรมสกรีนของไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา

หัวเรื่อง:เสียงสะท้อนเหนือหลุมฝังศพ: สงครามโลกครั้งที่สองในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของทุนเชื้อสายจีนในประเทสไทยตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูวดล ทรงประเสริฐ, ศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว พรรณทิภา ชื่นชาติ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, วรรณคดีตะวันออก

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) วรรณกรรมยาโออิ (yaoi), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), วัฒนธรรมสกรีน (screen culture) ในบริบทไทยและข้ามชาติ, การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), สหสื่อศึกษา (intermediality studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume