Search Result of "สกุลแคสันติสุข"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ตำแหน่งจัดวางของแคสันติสุข (Santisukia Brummitt) พืชถิ่นเดียวของไทย ในแผนภูมิวงศ์วานวิวัฒนาการของวงศ์แค

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสกุลแคสันติสุข (Santisukia)กับสกุลอื่นๆในวงศ์แค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วัฒนชัย ตาเสน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume