Search Result of "สกุลระฆังทอง"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๕

หัวเรื่อง:ตำแหน่งจัดวางของสกุลระฆังทอง และ ลักษณะวงศ์วานเดี่ยวของพรรณไม้สกุลใกล้เคียง: หลักฐานจากการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์ของ ndhF และ trnLF

Img
Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume