Search Result of "สกุลมะเกลือ"

About 11 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:แหล่งที่มาทางชีวภูมิศาสตร์และวิวัฒนาการของพรรณไม้สกุลมะเกลือ (Diospyros; Ebenaceae) ของนิวคาลิโดเนีย: หลักฐานจากข้อมูลวงศ์วานวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ดีเด่น (2008)

ผลงาน:วิวัฒนาการ และรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต Biodiversity Hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ

นักวิจัย: Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgR. Samuel ImgJ. Munzinger ImgB. Wallnoefer ImgF. Forest ImgM.W. Chase

Doner:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการ และรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต Biodiversity Hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1

หัวเรื่อง:วิวัฒนาการและรูปแบบของความหลากหลายของพืชในเขต biodiversity hotspots จากข้อมูลวิวัฒนาการเชิงโมเลกุล: กรณีศึกษาของพรรณไม้สกุลมะเกลือ

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม (ขยายเวลา)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:ความหลากหลาย และลักษณะวิวัฒนาการของพรรณไม้ในสกุลมะเกลือ (Diospyros, Ebenaceae) ในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์จากคลอโรพลาสต์จีโนมและนิวเคลียร์จีโนม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume