Search Result of "สการะ คำมีแสง"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการแปลงข้อมูลเมื่อข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อสมมติของการวิเคราะห์ความแปรปรวนในแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์

ผู้เขียน:Imgสการะ คำมีแสง

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection