Search Result of "สกลนครโมเดล"

About 10 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "เทิดพระเกียรติ 84 พรรษากับเศรษฐกิจการเกษตร"

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"

Img

ที่มา:สำนักงานจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบ และพลัง 3 ประสาน ที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน"สกลนคร โมเดล" (ปีงบประมาณ 2552)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชย (2012)

ผลงาน:ความพึงพอใจของครัวเรือนยากจนต้นแบบและพลัง 3 ประสานที่มีต่อกระบวนการบริหารจัดการของโครงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจน "สกลนครโมเดล"

นักวิจัย: Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์ Imgนายสนธยา ผาลลาพัง Imgนายอนุรักษ์ เครือคำ Imgนางสาวสรินทิพย์ พงษ์คุลีการ Imgรัตติยาภรณ์ เหมะอุลิน

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาย สนธยา ผาลลาพัง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ (Management), การตลาด (marketing)

Resume

Img

Researcher

นาย ธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume

Img

Researcher

นางสาว สรินทิพย์ พงษ์คุลีการ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:การวิจัย

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาง กันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Resume