Search Result of "สกนธ์วัชร์ มงคลผิว"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Long-Term Satellite Assessment of Particulate Matter in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางสถิติในการทำนายค่าฝุ่นละอองในอากาศทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการสำรวจจากดาวเทียม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. พิชญ์นรี ลลิตาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:มลพิษทางอากาศ , การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ, การสร้างแบบจำลองมลพิษอากาศ, การสำรวจข้อมูลคุณภาพอากาศด้วยดาวเทียม , ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

Resume