Search Result of "ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์"

About 10 results
Img

งานวิจัย

การตกผลึกเอนไซม์ Os4BGlu18 และผลึกกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคเอ็กซ์เรย์ดิฟแฟรคชัน (2016)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, ImgDr.Salila Pengthaisong, Imgศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์หา การผลิต และการทำวิศวกรรมเอนไซม์สำหรับการใช้ชีวมวล และการผลิตผลิตภัณฑ์ไกลโคไซด์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:ศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์, Imgศ.ดร.เจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Img

Researcher

ดร. สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีพืช, เอนไซม์วิทยา, ชีววิทยาระดับโมเลกุล

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์โครงสร้างโมโนลิกนอลเบตากลูโคซิเดสของข้าว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์การแสดงออกของยีน non-specific lipid transfer proteinsจากงาต่อปัจจัยความเครียดที่ไม่มีชีวิต (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ ใบยา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเจมส์ เกตุทัต-คาร์นส์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว สุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:เคมีวิเคราะห์

Resume