Search Result of "ศ.ดร.อภิชาต ภัทรธรรม"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจทรัพยากรป่าไม้, การรับรู้ระยะไกล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้, การสร้างแบบจำลองและระบบข้อมูล

Resume

Img

Researcher

ดร. กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นโยบายและองค์กรการบริหารงานทรัพยากรธรรมชาติ , การวางแผนและประเมินโครงการ

Resume