Search Result of "ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์"

About 46 results
Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การผลิตข้าวกล้อง Glycemic Index ต่ำ ด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การทำให้รำข้าวคงตัวด้วยการอบแห้งแบบไอน้ำร้อนยวดยิ่ง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123