Search Result of "ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา"

About 4 results
Img

Researcher

ดร. อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์, Evolutionary algorithm

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การคำนวณเชิงวิวัฒน์แบบบีบอัด (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Compressed Evolutionary Algorithm, GPU Programming

Resume