Search Result of "ศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร"

About 24 results
Img

งานวิจัย

การทดสอบคุณสมบัติในการต้านการอักเสบและการต้านอนุมูลอิสระของสารปฏิชีวนะในระดับเร่งการเจริญเติบโต (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.นพวรรณ พู่มาลา มอราลีส, Imgศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากฝรั่งในอาหารสุกรขุน (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ (2014)

ผลงาน:การใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกเป็นสารเสริมอาหารสัตว์

นักวิจัย: Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์ Imgรศ.ดร.ศักดิ์ชัย วิทยาอารีย์กุล Imgศ.ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว, การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์ เคมีอัญมณี Single-Crystal X-Ray Crystallography, Apeotrodcopy, Material Chemistry

Resume

Img

งานวิจัย

การใช้ผลิตภัณฑ์นำมันหอมระเหยจากพืชเพื่อป้องกันโรคบิดในการผลิตไก่เนื้อ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

นาง กรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Microanatomy (Histology)

Resume

Img

Researcher

ดร. ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Avian Pathology, Immunology, Diagnostic Pathology

Resume

Img

Researcher

นาง ภคอร อัครมธุรากุล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตสัตว์ปีก) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์ปีก

Resume

12