Search Result of "ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล"

About 71 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาแอลคีนอิพ็อกซิเดชันโดยใช้วัสดุขั้นสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img

งานวิจัย

ตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์สองมิติสำหรับเร่งปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของเฟอร์ฟูรัลเป็นเชื้อเพลิงและสารเคมี (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนา ไม้หอม, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Theoritical Chemistry/ Catalysis, Biomass/catalysis in biomass , Green chemistry

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234