Search Result of "ศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 1 ภาคบรรยาย (2014)

ผลงาน:ลักษณะเด่นของพืชวงศ์พริกไทย

นักวิจัย: Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์ ImgAssoc. Prof Dr. Trevor R. Hodkinson ImgDr. David A. Simpson Imgศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย

Doner:การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

Img
Img
Img

งานวิจัย

พฤกษศาสตร์พื้นบ้านและการสำรวจพืชสมุนไพรกลุ่มสะค้านในประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน เรณูวิทยา อนุกรมวิธานเชิงตัวเลข

Resume