Search Result of "ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปี 2557 (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์, Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

แหล่งทุน:กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

ที่มา:กองนโยบายเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านปี2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:กองนโยบายเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านปี2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ 2555

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์, Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณพ.ศ. 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน)และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองนโยบายและเทคโนโลยีฯสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:ผลกระทบการดำเนินงานฝึกอบรมของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านในต่อเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมในภาคกลางปี2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์, Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการประเมินผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณพ.ศ. 2556

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

Researcher

นาย ธีระยุทธ พงศ์เลิศฤทธิ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, การประเมินผลโครงการ

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวุฒิ นวลกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร, ฝึกอบรม

Resume

Img

Researcher

นาย ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม, ส่งเสริมการเกษตร, การส่งเสริมโคเนื้อ/การเกษตรยั่งยืน//พัฒนาสถาบันเกษตร

Resume

12