Search Result of "ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

หัวเรื่อง:สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าว

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง

Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)

หัวเรื่อง:เศรษกิจการเกษตรเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

สภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่เหมาะสมจากกระบวนการเอกซ์ทรูชันเสริมคุณประโยชน์ด้านสุขภาพด้วยรำข้าวสกัดไขมัน (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนวัตกรรมข้าว)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากข้าวในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (10)

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate in food, Cereal chemistry

Resume