Search Result of "ศูนย์กลางถ่วงน้ำหนัก"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556

หัวเรื่อง:การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume