Search Result of "ศูนย์กระจายสินค้า"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนนทวัชร์ ชัยณรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าพื้นปูกระบะรถยนต์โดยเทคนิคการจำลองสถานการณ์

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ จันทร์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑา พิชิตลำเค็ญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาจำนวนและที่ตั้งที่เหมาะสมของศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์น้ำตาลด้วยวิธีออพติไมเซชัน

ผู้เขียน:Imgดวงขวัญ รณฤทธิวิชัย

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการร่วม:Imgนันทิ สุทธิการนฤนัย, Imgดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจำลองสถานการณ์การจัดเส้นทางยานพาหนะสำหรับศูนย์กระจายสินค้า กรณีศูนย์กลางบริการอะไหล่รถยนต์

ผู้เขียน:Imgอุดม จาปะเกษตร์

ประธานกรรมการ:Imgพิภพ ลลิตาภรณ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการหาตำแหน่งและสินค้าคงคลังสำหรับศูนย์กระจายสินค้า

ผู้เขียน:Imgสุปรียา อุดมชัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำราญ ทองเล็ก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ 2010 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ 84 พรรษา

หัวเรื่อง:การกำหนดที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าพื้นปูกระบะรถยนต์โดยเทคนิคการจำลองสถานการณ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เส้นทางสำหรับหยิบสินค้าตามใบสั่งสินค้าในศูนย์กระจายสินค้ากรณีมีผู้หยิบสินค้าหลายคน

ผู้เขียน:Imgนวลพรรณ พจนานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

โลจิสติคส์ย้อนกลับของการจัดการขยะรีไซเคิล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
12